Психолози

 

Ролята на психолога

Работата на психолозите в Сдружението включва дейности за обща подкрепа за личностно развитие – превенция,
диагностика и консултиране. Дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие – оценка на потребности и интервенции в областта на психичното, социалното и емоционалното развитие, и обучението на учениците.
Дейностите за обща подкрепа на психолога включват:
• Индивидуално консултиране за ученик, група и/или клас в областта на психичното здраве, социалното, емоционално развитие и обучението; превенция на обучителни трудности чрез прилагане на методи за развитие на децата; консултации на ученици по проблеми, свързани с тяхното поведение, по проблеми, свързани с взаимоотношенията с връстници, родители, учители;

• Консултиране на учители, родители по проблеми на взаимоотношенията с техните деца; индивидуални и семейни консултации, както и подкрепа при настъпили значими събития в семейството (поява на бебе, развод, преместване, загуба);

• Разработване и прилагане на програми за групова работа с ученици за развитие на социални и комуникативни умения;

• Провеждане на семинари с преподавателите по немски език за развитие на личностните умения, междуличностните отношения и ефективността на работа в Сдружението; консултиране на преподавателите по немски език по проблеми, произтичащи от взаимодействието им с ученици и колегите им;

• Посредничество между родителите, преподавателите и Управителния съвет при решаване на конфликти, възникващи в училищна среда; участие в дисциплинарна комисия, която има за цел да обсъжда и разглежда проблеми, свързани с поведението на учениците в училище и учебните часове, като взима решения за предложения за налагане или отмяна на наказания.
• Диагностициране на входното равнище на постъпващите в отделните степени ученици;

• Изготвяне, провеждане и оценяване на психологически тестове за прием в Подготвителна група; посещения в часовете им с цел наблюдение, получаване на информация и впечатления за отделните ученици, класове и учители; изготвяне, провеждане и оценяване края на ПГ и провеждане на тест училищна готовност, който е изцяло съобразен с възрастта и придобитите през учебната година знания и който има за цел да определи нивото на усвояване на материала;

• Участие в комисия по избор на нови преподаватели по немски език;

Полезна литература:
1. Азбука на мисленето- Румен Генков
2. Мисли бързо, решавай бързо, бъди пръв! 1,2,3- Издателство „Фют“
3. Аз мисля! 1 и 2 част- Наташа Буцик, Грегор Буцик, Валентин Буцик

 

 

Юлия Глушкова- психолог

тел: +359 888 18 84 60

email: julia.glushkova@schillerbg.org