Учебен процес

Учебният процес се организира в съответствие с официално утвърдена учебна програма в средните общообразователни училища, с които Сдружението подписва договор.
Учебната програма е изработена от експерти-методисти по ранно чуждоезиково обучение и е утвърдена през 2000 година от МОН. Тя е съобразена с критериите на ЕС за ранно чуждоезиково обучение. С повишаване квалификацията на преподавателите, чрез участието им в семинари, квалификационни курсове и симпозиуми в страната и чужбина, програмата се усъвършенства непрекъснато и позволява прилагането на всички нови подходи в образованието.

Учебната година започва от 15 септември и завършва на 15 юни за всички деца обучавани по програмата на Сдружение „Фридрих Шилер“.

Учебните занятия се провеждат на територията на учебните заведения, с които Сдружение „Шилер“ има договор, като учебната програма на Сдружението се съгласува по възможно най-ефективния начин с тази на съответното учебно заведение с оглед постигането на набелязаните цели.

Режимът на учебните занятия и учебното разписание се разработват на основата на цялостната програма за обучение и се приемат на заседание на Управителния съвет на Сдружението.

Щатното разписание се разработва на основата на програмата за обучение, на програмата за учебните занятия и учебното разписание, както и на програмата за работа на Сдружение „Шилер“ и на приетия бюджет за съответния отчетен период.

Учениците, които участват в учебните занятия, организирани от Сдружението, са ученици на съответното учебно заведение и се подчиняват както на реда и правилата на съответното учебно заведение, така и на разпоредбите на Правилника на Сдружение „Фридрих Шилер“.

Учителите, назначени да водят учебни занимания по учебната програма на Сдружението, са в трудово правоотношение със Сдружението и се ръководят както на реда и правилата на съответното учебно заведение, така и на разпоредбите на Правилника на Сдружението.

Условие за продължаване на обучението след подготвителна група е постигане на минимална годишна оценка по немски език Добър (4), успешно положен тест за училищна готовност и цялостна оценка на поведениeто при дисциплинарни прояви. 

Условие за продължаване на обучението във всеки по горен клас след 1-ви клас е минималната годишна оценка по немски език от Добър (4). Всяка по-ниска оценка изключва ученика от обучение по немски език.

При годишна оценка по немски език, по-ниска от Добър(4), учениците след завършен 1-ви клас имат право да се явят на поправителни изпити в началото на следващата учебна година, а именно в периода от 1 до 14 септември. Постигнатият резултат от изпита не трябва да е по-нисък от Добър(4).