Учебен процес

Учебният процес се организира в съответствие с официално утвърдена учебна програма в средните общообразователни училища, с които Сдружението подписва договор.
Учебната програма е изработена от експерти-методисти по ранно чуждоезиково обучение и е утвърдена през 2000 година от МОН. Тя е съобразена с критериите на ЕС за ранно чуждоезиково обучение. С повишаване квалификацията на преподавателите, чрез участието им в семинари, квалификационни курсове и симпозиуми в страната и чужбина, програмата се усъвършенства непрекъснато и позволява прилагането на всички нови подходи в образованието.

Учебната година започва от 15 септември и завършва на 15 юни за всички деца обучавани по програмата на Сдружение „Фридрих Шилер“.

Учебните занятия се провеждат на територията на учебните заведения, с които Сдружение „Шилер“ има договор, като учебната програма на Сдружението се съгласува по възможно най-ефективния начин с тази на съответното учебно заведение с оглед постигането на набелязаните цели.

Режимът на учебните занятия и учебното разписание се разработват на основата на цялостната програма за обучение и се приемат на заседание на Управителния съвет на Сдружението.

Щатното разписание се разработва на основата на програмата за обучение, на програмата за учебните занятия и учебното разписание, както и на програмата за работа на Сдружение „Шилер“ и на приетия бюджет за съответния отчетен период.

Учениците, които участват в учебните занятия, организирани от Сдружението, са ученици на съответното учебно заведение и се подчиняват както на реда и правилата на съответното учебно заведение, така и на разпоредбите на Правилника на Сдружение „Фридрих Шилер“.

Учителите, назначени да водят учебни занимания по учебната програма на Сдружението, са в трудово правоотношение със Сдружението и се ръководят както на реда и правилата на съответното учебно заведение, така и на разпоредбите на Правилника на Сдружението.

Условие за продължаване на обучението след подготвителна група е постигане на минимална годишна оценка по немски език Добър (4), успешно положен тест за училищна готовност и цялостна оценка на поведениeто при дисциплинарни прояви. 

Условие за продължаване на обучението във всеки по горен клас след 1-ви клас е минималната годишна оценка по немски език от Добър (4). Всяка по-ниска оценка изключва ученика от обучение по немски език.

При годишна оценка по немски език, по-ниска от Добър(4), учениците след завършен 1-ви клас имат право да се явят на поправителни изпити в началото на следващата учебна година, а именно в периода от 1 до 14 септември. Постигнатият резултат от изпита не трябва да е по-нисък от Добър(4).
Обучение и цели в подготвителна група

Обучението в подготвителна група по немски език се провежда пет пъти седмично по два учебни часа. Заниманията са изцяло с устна насоченост, като новите знания се усвояват посредством асоциативно възприемане и повторение в ситуация. Информация се поднася игрово, в комбинация с подбран картинен материал. Изучават се голям брой тематични стихотворения и песни. Седмичните занимания включват и един учебен час немска музика с музикален педагог с немски език. В часовете са включени разнообразни работни материали като тематични картини за оцветяване и шаблони за изработване. Родителите получават информация за напредъка на детето посредством тефтерче, където учителят поставя поощрителен знак (стикер, печат) или съобщение за евентуални пропуски по отделните теми. Децата се запознават с немските празници и традиции. Организират се тържества, на които децата представят наученото пред своите родители.

Обучение и цели в 1-4 клас

Обучението от 1-ви до 4-ти клас се осъществява пет пъри седмично по два учебни часа. Започва с ограмотяване на учениците в първи клас като целта е да натрупат знания за покриване на ниво А1 по Общоевропейска референтна езикова рамка в края на четвърти клас. В учебния процес използваме множество авторски и адаптирани към програмата на сдружението материали. Стремим се въвеждането в езика да бъде, чрез използването на  разнообразни подходи като визуализиране, слушане на адаптирана реч, четене на текстове, игрови ситуации, проектна работа и интерактивни уроци. Наблягаме на учене, чрез преживяване и включване използването на всички сетива. Важно за нас е не само да запознаем децата с немските празници и традиции, но и ги прави част от тях. Обратната връзка за напредъка на децата се дава на родителите посредством електронен картон и възможност за ежемесечна консултация с учителя по немски.

Обучение и цели в 5-7 клас

Обучението по немски в прогимназиален етап се провежда два пъти седмично по четири учебни часа.


В 5-ти клас са въведени факултативни, извън учебния материал, часове по немски език, в които има възможност да се гледат дидактизирани филми и клипове и да се поставят задачи към тях. Предвидените часове са четири учебни, провеждат се през седмица и са само в петък.

 В 6-ти клас е предвиден изпит за покриване на ниво А2 по Общоевропейската референтна езикова рамка.

 В 7-ми клас, с оглед предстоящата подготовка за явяване на НВО, материалът и заниманията са съобразени с училищната натовареност на децата. Децата се явяват и на изпит за покриване на ниво B1 по Общоевропейската референтна езикова рамка.

 По традиция Сдружението отличава най-добре представилите се на изпита В1 със стипендия на името на основателката му – Елена Мичри. Изявилите се ученици получават грамоти, а всички останали – книги


През този етап на обучение стремежът ни е да приучим децата към самостоятелност и инициативност, трениране на стратегии за подход спрямо разглеждани текстове и умение за разсъждение върху тях. За нас е важно да отключим креативността на всяко дете, да му създадем умението и увереността да създава безпроблемно тематични презентации и да ги
представя в група. Независимо къде продължават обучението си, нашите ученици се отличават със свободно боравене на немски език и изградени навици за овладяване на чужди езици.