Управителният съвет на Сдружение „Фридрих Шилер“ свиква отчетно Общо събрание, на основание Чл. 33 от Устава си, на 14.04.2024 г. (неделя), от 08:30 часа в Аулата на Лесотехническия университет в гр. София, бул. „Климент Охридски“ 10, при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на УС за 2023 г. – ГФО, Доклад за дейността, Отчет на бюджета; Отчет на стопанска дейност;
  2. Доклад на КС за 2023 г.;
  3. Утвърждаване на щатно разписание и приемане на бюджет за 2024 г.;
  4. Приемане на очаквани евентуални промени в УС на Сдружението;
  5. Разни – в т.ч. предложение за увеличение на членски внос.

 

При липса на кворум и на основание Чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Чл. 34 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 09:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

При невъзможност да присъства, всеки член има право да упълномощи друг представител, попълвайки следното пълномощно. Пълномощно за ОС