Управителният съвет на сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Република България, на основание чл. 33 от Устава, свиква общо събрание на Сдружението на 15.10.2022 г. /събота/, от 08:30 часа в гр. София, в Аулата на Лесотехнически университет, гр. София, ж.к. “Дървеница”, бул. “Климент Охридски” N’10, при следния дневен ред: 

  1. Промени в Устава и Правилника на Сдружението;
  2. Освобождаване на членовете на УС и КС;
  3. Избор на членове на УС и избор на председател на УС;
  4. Избор на членове на КС и избор на председател на КС;
  5. Членски внос и финансово състояние на сдружението;
  6. Разни;

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.34 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 9:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.