Управителният съвет на Сдружение Фридрих Шилер свиква отчетно Общо събрание, на основание Чл. 33 от Устава си, на 14.05.2023 г. (неделя), от 08:30 часа в Аулата на Лесотехническия университет в гр. София, бул. Климент Охридски 10, при следния дневен ред:

 

  1. Отчет на дейността на УС за 2022 г. – ГФО, Доклад за дейността, Отчет на бюджета;
  2. Доклад на КС за 2022 г.;
  3. Утвърждаване на щатно разписание и приемане на бюджет за 2023 г.;
  4. Приемане на промени в УС на Сдружението;
  5. Приемане на промени в Устава и Правилника на Сдружението;
  6. Разни.

 

При липса на кворум и на основание Чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Чл. 34 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 09:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Пълномощно за представителство на ОС