Общи условия и правила

Обучението по програмата на сдружение „Фридрих Шилер“ започва от подготвителен клас. Приемът се извършва след класиране по низходящ ред на база успешно положен тестови изпит за установяване на степента на адаптивност на детето. Провеждането на изпита се поверява на екип от психолози. Броят на децата в предучилищните класове, датите за провеждане на изпита, условията и сроковете за записване на кандидатите се определят от управителния съвет.

По изключение, с цел допълване на класове, се допуска прием на деца в първи или по-горен клас. Необходимостта от такъв прием се определя от управителния съвет. Кандидатите полагат два изпита: за определяне на степента на адаптивност, който се провежда от психолозите на сдружението и изпит по немски език, който се провежда от комисия преподаватели, работещи в сдружението. Датите за провеждане на изпитите, членовете на изпитните комисии и записването на кандидатите се определят от управителния съвет